Algemene Voorwaarden DARROSE Design Kindergrime


1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


 • Dienstverlener: DarRose Design, de persoon of organisatie die de kindergrime diensten verleent.
 • Klant: De persoon of organisatie die de diensten van de dienstverlener afneemt.
 • Diensten: De activiteiten met betrekking tot het schminken van kinderen.


2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door de dienstverlener.


3. Offertes

 • Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 • Prijzen in offertes zijn inclusief alle kosten. BTW is niet van toepassing, aangezien DarRose Design onderworpen is aan de vrijstellingsregeling van belasting. Ondernemingsnummer: 0797.286.946.


4. Verwachting en Extra Grimeurs

 • De klant wordt geadviseerd om een inschatting te maken van het verwachte aantal kinderen die gaan deelnemen aan de activiteit.
 • Indien verwacht wordt dat er veel drukte zal zijn, kan de klant meerdere animatoren inboeken. Dit dient op voorhand afgesproken te worden. (De dienstverlener zorgt dan voor extra animatoren.)
 • Reken op ongeveer 8 tot 15 kinderen per uur per animator. Afhankelijk van de complexiteit van de gewenste ontwerpen kan dit aantal variëren.


5. Verantwoordelijkheden en Verplichtingen

 • De dienstverlener neemt alle werkmaterialen mee

.

De klant dient ervoor te zorgen dat de locatie geschikt is voor het uitvoeren van de diensten.

  • De klant dient te zorgen voor een tafel en een beschutte plaats tegen natuurverschijnselen (schaduw en/of tochtvrije, droge plaats).
  • Bij langere opdrachten of warm weer is een drankje voor de animator is altijd welkom.
  • Indien de diensten binnen plaatsvinden, dient de klant te zorgen voor voldoende (dag)licht.
 • Er dient een parkeerplaats dicht bij de locatie van de opdracht beschikbaar te zijn. Eventuele parkeerkosten die ter plaatse moeten worden betaald, worden achteraf door de dienstverlener in rekening gebracht bij de klant.
 • De dienstverlener zal de diensten naar beste uitvoeren en zal rekening houden met de wensen van de klant voor zover dit mogelijk is.
 • Mogen wij u erop wijzen dat wij een opdracht uitvoeren en ons daarop focussen, wij zijn niet verantwoordelijk voor het oppassen van uw kinderen.


6. Gezondheid en Veiligheid

 • De dienstverlener gebruikt alleen goedgekeurde, huidvriendelijke materialen.
 • De klant dient de dienstverlener te informeren over eventuele allergieën of huidgevoeligheden van de kinderen.
 • De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele allergische reacties of huidirritaties die optreden na het gebruik van de schmink.


7. Beeldmateriaal

 • De dienstverlener behoudt zich het recht voor om foto’s van de uitgevoerde schmink op kinderen te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij de klant hier vooraf schriftelijk bezwaar tegen maakt.


8. Boekingen, Betaling en factuur

 • Reserveringen kan via dit formulier .
 • Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 • Betaling dient ten laatste voldaan zijn op de dag zelf bij kleine opdrachten (minder dan 3 uren), Bij grote opdrachten (meer dan 3 uren) dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • Facturen worden na de uitvoering van de opdracht verstuurd.Betalingen gebeuren via overschrijving op rekeningnummer BE55 0019 4497 0844 op naam van DarRose Design met vermelding van het offertenummer of Factuurnummer. Bij kleine opdrachten kan de dag nog gekozen voor paypal of cash!


9. Verlenging van Diensten

 • Indien de klant wenst dat de grimeur langer blijft dan oorspronkelijk overeengekomen, kan dit worden geregeld mits het haalbaar is voor de grimeur.
 • Extra tijd wordt berekend per begonnen 15 minuten.
 • Tarieven voor verlenging van diensten zijn gelijk aan het vooropgestelde tarief die vastgelegd is op de offerte.


10. Overmacht

 • In geval van overmacht, zoals ziekte, technische storingen, of andere onvoorziene omstandigheden, heeft de dienstverlener het recht de overeenkomst te annuleren of te verplaatsen zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding.


11. Annuleringen door de klant

 • Annuleringen dienen schriftelijk via e-mail te worden doorgegeven.
 • Bij annulering tot 7 dagen voor het evenement worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor het evenement is de klant 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor het evenement is de klant het volledige bedrag verschuldigd.


12. Toepasselijk Recht en Geschillen

 • Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement waar de dienstverlener is gevestigd.


Met deze algemene voorwaarden wordt beoogd om duidelijkheid te verschaffen over de dienstverlening, de verantwoordelijkheden van beide partijen en om eventuele misverstanden te voorkomen.


Edit, fill, form icon